6th International Poster Contest by Graphic Stories | Prizes with a total value of €38.000

 

[ΕΛ]

6ος Διεθνής Διαγωνισμός Αφίσας από το Graphic Stories

Δώρα συνολικής αξίας €38.000

Συμμετοχή

Το Graphic Stories καλεί όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό αφίσας με τίτλο “Ανεκτικότητα. Ο διεθνής διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Graphic Stories, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από 18-20 Μαρτίου 2022.


TOLERANCE | ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Δημιουργικό σκεπτικό

Από την εποχή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, η ανεκτικότητα προβάλει ως αναγκαίο χαρακτηριστικό για την ομαλή συνύπαρξη των ανθρώπων και αποτελεί απόρροια των ανθρωποκεντρικών ιδεών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισονομίας και των διαχρονικών αγώνων για εξάλειψη κάθε είδους διακρίσεων, κοινωνικών, φυλετικών, εθνικιστικών,για την ελευθερία του λόγου και της σκέψης. Η ανεκτικότητα αφορά την προθυμία μας να επιτρέπουμε στους ανθρώπους να σκέφτονται, να εκφράζονται και να δρουν ακόμη και με τρόπους οι οποίοι δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Η ανεκτικότητα στο κάθε τι διαφορετικό, σε άλλες σκέψεις ή απόψεις, έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργική προσέγγιση και την πρόοδο, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η ανεκτικότητα αποτελεί το εφαλτήριο για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τον φανατισμό, τη μισαλλοδοξία, τον ρατσισμό, τον εθνικισμό και τις κάθε είδους διακρίσεις και κοινωνικές ανισότητες. Είναι ταυτόχρονα ο θεμέλιος λίθος για την καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της συναίνεσης και το αντίδοτο στην περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να οπτικοποιήσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τον προβληματισμό τους αναφορικά με το θέμα του διαγωνισμού που είναι: “Ανεκτικότητα”. Οι αφίσες που θα δημιουργήσουν θα πρέπει να προβάλουν το γεγονός ότι ανεκτικότητα αποτελεί μια σημαντική ηθική αρετή που εμπνέει όχι μόνο τον σεβασμό της διαφορετικότητας και την αποδοχή

της, αλλά ταυτόχρονα και μια στάση ζωής που μπορεί να συμβάλλει τόσο στην ατομική ευτυχία και ευημερία, όσο και στην αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Γης.


Κατηγορίες Βραβεία


1. Διεθνής Διάκριση για Επαγγελματίες Σχεδιαστές Οπτικής Επικοινωνίας

Δώρο για τον 1ο νικητή: Πακέτο γραμματοσειρών Parachute - Δωροθέτης: Parachute Typefoundry

2. Διεθνής Διάκριση για Φοιτητές Σπουδαστές Οπτικής Επικοινωνίας

Δώρο για τον 1ο νικητή: Πακέτο γραμματοσειρών Parachute - Δωροθέτης: Parachute Typefoundry

3. Κυπρική Διάκριση για Φοιτητές Σπουδαστές Οπτικής Επικοινωνίας

Δώρο για τον 1ο νικητή: Mία πλήρης υποτροφία σπουδών σε οποιοδήποτε μεταπτυχιακό κλάδο επιθυμεί ο νικητής Δωροθέτης: Alexander College

4. Κυπρική Διάκριση για μαθητές ΛυκείουΜέσης Γενικής ή Τεχνικής Εκπαίδευσης

Δώρο για τον 1ο νικητή: Mία πλήρης υποτροφία σπουδών σε οποιοδήποτε προπτυχιακό κλάδο επιθυμεί ο νικητής Δωροθέτης: Alexander College

Δώρα συνολικής αξίας €38.000!

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει έως και δύο [2] αφίσες.
Η υποβολή έργων μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μόνο μέσω email από την 10η Ιουλίου έως τις 15Νοεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες: www.graphicstoriescyprus.com/participation-terms[EN]

6th International Poster Contest by Graphic Stories 

Prizes with a total value of 38.000

Participation

Graphic Stories Cyprus invites all the creative people to take part in the international poster contest titled “Tolerance”. The international contest is part of the 8th Conference on Graphic Design and Visual Communication, Graphic Stories, that will take place between 18-20 of March 2022.


TOLERANCE - The Creative Idea

Since the era of the European Enlightenment, tolerance has emerged as a necessary feature for the harmonious coexistence of people and is a consequence of the anthropocentric ideas of freedom, democracy, equality, equity, and the timeless struggles to eliminate all forms of discrimination, social, racial, nationalist, for the freedom of speech and thought.

Tolerance is about our willingness to allow people to think, express and act even in ways that we do not agree with. Tolerance for everything different, for different thoughts or ideas, has as its goal the creative approach and progress, both individually and collectively. Tolerance is the springboard for a society free of bigotry, intolerance, racism, nationalism and all forms of discrimination and social inequality. It is at the same time the cornerstone of cultivating mutual respect and solidarity, cooperation and consensus and the antidote to marginalization and social exclusion.

The participants in the competition are invited to visualize their thoughts, ideas, and concerns regarding the theme of the competition which is: “Tolerance”. The posters created should highlight the fact that tolerance is an important moral virtue that inspires not only respect for and acceptance of diversity, but also an attitude of life that can contribute to both individual happiness and well-being, as well as in the harmonious and peaceful coexistence of all the people on Earth.

Categories & Prizes

1. International Distinction for Professional Visual Communication Designers

Prize for the 1st winner: Parachute font package - Sponsor: Parachute Typefoundry

2. International Distinction for Higher Education Students [University or College] of Visual Communication

Prize for the 1st winner: Parachute font package - Sponsor: Parachute Typefoundry

3. Cyprus Distinction for Higher Education Students [University or College] of Visual Communication

Prize for the 1st winner: A full scholarship in any postgraduate field the winner wishes - Sponsor: Alexander College

4. Cyprus Distinction for High School and Technical School students

Prize for the 1st winner: A full scholarship in any degree field the winner wishes - Sponsor: Alexander College


Total worth of prizes 38.000!


Each contestant has the right to submit up to two [2] posters. The submission of projects can only be done electronically by email from the 10th of July until the 15th of November 2021.

More info: www.graphicstoriescyprus.com/participation-terms

Comments

Popular posts from this blog

Συνέντευξη: Ειρήνη Γκόνου - Εικαστικός

Τέταρτος διεθνής διαγωνισμός αφίσας από το Μουσείο Τυπογραφίας